Vijećnik Mehmedinović: Inicijative i pitanja na desetoj sjednici Gradskog vijeća

Na desetoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla koja je održana u srijedu 22.decembra gradski vijećnik i predsjednik Gradskog odbora PDA Tuzla Senad Mehmedinović podnio je dvije vijećničke inicijative i tri vijećnička pitanja.
⛔INICIJATIVE⛔
⬆️⬆️ Inicijativa za donošenje zaključka Vijeća o obaveznom poštivanju i sprovođenju Uredbe o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima⬆️⬆️
⛔Propisi koji predviđaju standarde pristupačnosti sredine osoba sa invaliditetom su Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH kao i Uredba o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima – naglašava Mehmedinović u inicijativi i dodaje da se Uredbom utvrđuju prostorni standardi, urbanističko-tehnički uvjeti i normativi za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka koje mogu ometati ili sprječavati kretanje, boravak i rad osoba umanjenih tjelesnih mogućnosti pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.⛔
⛔Obzirom da se članom 5. obaveze iz ove Uredbe odnose se na građevine javne i poslovne namjene, te na građevine stambene i stambeno-poslovne namjene, Mehmedinović podnosi inicijativu da Vijeće donese zaključak o obaveznom poštivanju i sprovođenju iste, te da nadležne službe obavezno (Služba za prostorno uređenje i Služba za inspekcijske poslove) vrše nadzor nad ispunjavanjem uslova pristupačnosti.⛔
⬆️⬆️Inicijativa za digitalnu pristupačnost WEB stranice Grada Tuzle osobama sa invaliditetom⬆️⬆️
⛔Bosna i Hercegovina je 2009. godine potpisala, a 2010. ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. U dijelu gdje se govori o pristupu informacija predviđeno je pružanje osobama sa invaliditetom informacija namijenjenih opštoj javnosti na blagovremen način i bez dodatnih troškova po osobe sa invaliditetom u pristupačnim formatima i tehnologijama primjerenim različitim vrstama invalidnosti.⛔
⛔Evropska unija je usvojila značajan broj direktiva kojima se uređuju pojedina pitanja od interesa za osobe sa invaliditetom, a jedna od njih je Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskog parlamenta i vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Cilj Direktive je osigurati da internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postanu pristupačnije na temelju zajedničkih zahtjeva pristupačnosti. Obzirom da WEB stranica Grada Tuzle nije prilagođena, podnosim inicijativu prema Službi za poslove Gradonačelnika da se uradi digitalna prilagođenost stranice za osobe sa invaliditetom- ističe Mehmedinović.⛔
⛔PITANJA⛔
⬆️⬆️Službi za prostorno uređenje i Službi za inspekcijske poslove: Da li ste od stupanja na snagu Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/04) izvršili kontrolu nad primjenom iste⬆️⬆️
⛔Propisi koji predviđaju standarde pristupačnosti sredine osoba sa invaliditetom su Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH kao i Uredba o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima. Obzriom da je članom 65. propisano da građevine javne i poslovne namjene moraju ispuniti uslove pristupačnosti propisane ovom Uredbom u roku od dvije godine od dana njenog stupanja na snagu, moje pitanje glasi: „Da li ste izvršili kontrolu građevina javne i poslovne namjene nad primjenom Uredbe“?⛔
⬆️⬆️Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu: Da li su u zgradi Baroka na gornjem spratu završeni unutrašnji radovi?⬆️⬆️
⛔Zgrada Baroka je prema dostupnim informacijama izgrađena oko 1900. godine., a srušena je 1983. godine. Nakon 25. godina od rušenja, tačnije 2009. godine izgrađena je nova zgrada prema starom nacrtu. Eksterijer zgrade je replika stare zgrade, međutim prema neprovjerenim informacija unutrašnji radovi na spratu zgrade Baroka nakon 13 godina nisu urađeni. Moje pitanje glasi: „Da li su u zgradi završeni unutrašnji radovi, ako nisu, koji su razlozi“?⛔
⬆️⬆️Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica: Koliko Mjesnih zajednica je u periodu od 2016-2020. godine dostavilo izvještaj o radu Gradskom vijeću?⬆️⬆️
⛔Na dvije sjednice Vijeća postavio sam isto pitanje na koje nisam dobio odgovor, te ga stoga ponavljam. Obzirom da su se Odredbom člana 25. stav 2. tada Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o gradu Tuzla (Službeni glasnik Grada Tuzla 1/14) do donošenja Statuta Grada primjenjivale odredbe Statuta općine Tuzla (2/99., 9/00, 2/08 i 12/09), a prema kojem, član 83f “Savjet MZ za svoj rad odgovara Vijeću općine i u tom smislu obavezno mu podnosi godišnji izvještaj o svom radu”, molim da mi se dostavi odgovor na postavljeno vijećničko pitanje “Koliko Mjesnih zajednica je u periodu od 2016-2020. godine dostavilo izvještaj o radu Gradskom vijeću”? – objašnjava Mehmedinović.⛔

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Molimo Vas da ugasite Vaš ADBLOCKER !